Regulamin

           

 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYDLA UMÓW ZAWIERANYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI

obowiązujące od dnia 01.02.2021I.

I DEFINICJE

Użyte w niniejszych OWS terminy mają następujące znaczenie:

(1) OWS niniejsze ogólne warunki sprzedaży;

(2) MADEJSKI spółka pod firmą: Madejski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 28, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000941265, REGON 350828050, NIP 6781010745;

(3) Nabywca podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej złożył zamówienie lub zakupił Towar od MADEJSKI;

(4) Towar towary, wyroby oraz usługi oferowane przez MADEJSKI;

(5) Strony MADEJSKI i Nabywcę

(6) Umowa umowa zawarta przez Strony, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru przez MADEJSKI na rzecz Nabywcy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. OWS nie stosuje się do osób, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. do osób fizycznych, które nie zawierają umowy w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. OWS dotyczą każdej Umowy, której przedmiotem są Towary sprzedawane przez MADEJSKI.

3. OWS są dostępne na stronie internetowej MADEJSKI www.madejski.com.pl i stanowią integralną część każdej Umowy.

4. Nabywca przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z OWS. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków OWS bez jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń. MADEJSKI nie wyraża zgody i nie akceptuje jakichkolwiek ogólnych warunków zakupu, wzorców zamówień lub innych dokumentów o podobnym charakterze, które zmieniają lub modyfikują niniejsze OWS.

5. Wszelkie odstępstwa od postanowień OWS, w szczególności wyłączenia, ograniczenia lub zmiany OWS, wymagają uprzedniej zgody MADEJSKI wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

6. Jeżeli Nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MADEJSKI, przyjęcie przez niego OWS przy jednej z Umów uważa się za akceptację OWS dla wszystkich składanych przez Nabywcę zamówień oraz Umów zawieranych z MADEJSKI.

III.ZAWARCIE UMOWY

1. Sprzedaż Towaru następuje na podstawie zamówień składanych przez Nabywcę, które zostały potwierdzone (zaakceptowane) przez MADEJSKI.

2. Nabywca składa zamówienia:(a) za pośrednictwem platformy internetowej na stronie www.madejski.com.pl, po uprzednim pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej, lub(b) telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem handlowym MADEJSKI, lub(c) pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty email na adres email dostępny na stronie www.madejski.com.pl lub adres email przedstawiciela handlowego MADEJSKI.

3. Zamówienie Nabywcy musi zawierać: (1) datę i numery oferty MADEJSKI, jeżeli zamówienie jest odpowiedzią na ofertę MADEJSKI; (2) dane identyfikujące Nabywcę, w tym dane kontaktowe; (3) rodzaj i ilość zamawianych Towarów; (4) termin realizacji (dostawy); (5) miejsce dostawy (odbioru). Nabywca odpowiada za kompletność i prawidłowość wszystkich danych i informacji podanych w zamówieniu. MADEJSKI może wstrzymać się z potwierdzaniem zamówienia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji do czasu ich uzupełnienia. Wszelkie zastrzeżenia Nabywcy zawarte w zamówieniu które są niezgodne z OWS nie są wiążące MADEJSKI.

4. MADEJSKI przyjmuje, że każde zamówienie jakie jest złożone w sposób określony w pkt. III.2. jest złożoną ofertą zakupu Towaru wiążącą Nabywcę, w szczególności osoby które złożą zamówienie są uprawnione do składania ważnych i wiążących zamówień w imieniu Nabywcy.

5. Złożenie przez Nabywcę zamówienia nie wiąże MADEJSKI, a brak odpowiedzi MADEJSKI na zamówienie nie może być interpretowane jako jego przyjęcie.

6. Umowa wiążąca Strony jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez MADEJSKI. Zawarcie Umowy zobowiązuje Nabywcę do odbioru zamówionego Towaru i zapłaty ceny.

7. MADEJSKI potwierdza (akceptuje) zamówienie Nabywcy:(a) za pośrednictwem platformy internetowej na stronie www.madejski.com.pl, zgodnie z zasadami funkcjonowania tej platformy, lub(b) w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy którym posłużył się Nabywca składając zamówienie, lub(c) poprzez przystąpienie do realizacji zamówienia przez MADEJSKI.W przypadkach, o których mowa w lit. (a) i (b) MADEJSKI w potwierdzeniu zamówienia określa m.in.: (1) rodzaj i ilość Towaru; (2) cenę; (3) termin realizacji (dostawy); (4) miejsce dostawy (odbioru); (5) sposób dostawy.

8. MADEJSKI ma prawo wprowadzić zmiany do zamówienia Nabywcy, wówczas Umowa jest zawierana na warunkach określonych przez MADEJSKI, jeżeli Nabywca zaakceptuje zaproponowane przez MADEJSKI zmiany, przy czym akceptacja ta może nastąpić w szczególności w formie dokumentowej lub elektronicznej.

9. Jeżeli MADEJSKI składa ofertę Nabywcy, to jeżeli w ofercie inaczej nie zastrzeżono, okres jej ważności wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym Nabywca mógł się z nią zapoznać.

10. Przedstawiciel handlowy MADEJSKI działa wyłączenie w zakresie wykonywanego przez niego zakresu czynności oraz w granicach udzielonego mu upoważnienia przez MADEJSKI.

11. MADEJSKI może uzależnić zawarcie lub wykonanie Umowy od zapłaty przez Nabywcę wszystkich jego zobowiązań wobec MADEJSKI, zapłaty zaliczki na rzecz MADEJSKI lub wykonania innego świadczenia na rzecz MADEJSKI. W takich sytuacjach, MADEJSKI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane nie zawarciem Umowy lub jej niewykonaniem, w szczególności brakiem dostawy Towarów w terminie.

IV. DOSTAWA

1. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia MADEJSKI nie określa sposobu dostawy oznacza to, że Nabywca zobowiązany jest odebrać Towar we własnym zakresie i na własny koszt z magazynu MADEJSKI znajdującego się pod adresem jego siedziby.

2. Dostawa Towaru następuje poprzez jego wydanie i następuje z chwilą:(a) wydania Towaru z magazynu MADEJSKI – jeżeli transport Towaru organizowany jest przez Nabywcę,(b) rozładunku Towaru w miejscu wskazanym przez Nabywcę – jeżeli transport Towaru organizuje MADEJSKI.Z chwilą wydania Towaru na Nabywcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, w szczególności MADEJSKI nie ponosi odpowiedzialności za ubytki lub braki w Towarze oraz uszkodzenia opakowania Towaru.

3. Nabywca jest zobowiązany upoważnić osobę obecną przy wydaniu Towaru do potwierdzenia wydania Towaru. Strony przyjmują, że osoba która potwierdzi wydanie Towaru, była do tego upoważniona przez Nabywcę i Nabywca nie będzie kwestionował tego upoważnienia. Dokumentem stwierdzającym wydanie Towaru jest w szczególności dokument podpisany przez przewoźnika.

4. Termin dostawy Towaru uznaje się za dotrzymany przez MADEJSKI, w szczególności jeżeli:(a) Towar został zgłoszony do odbioru przez MADEJSKI – jeżeli Towar ma być odebrany z magazynu MADEJSKI,(b) Towar został dowieziony do miejsca wskazanego przez Nabywcę – jeżeli transport organizuje MADEJSKI.

5. Jeżeli MADEJSKI nie zastrzegł inaczej w sposób wyraźny w potwierdzeniu zamówienia, przeniesienie własności Towaru na Nabywcę następuje z chwilą uznania rachunku MADEJSKI całą ceną sprzedaży Towaru.

6. Jeżeli MADEJSKI z przyczyn od niego niezależnych nie może dotrzymać terminu dostawy Towaru, niezwłocznie powiadamia o tym Nabywcę i ustala z nim nowy termin dostawy. Powiadomienie Nabywcy o niedotrzymaniu terminu dostawy przed jego upływem, zwalania MADEJSKI od wszelkiej odpowiedzialności za szkody z tytułu opóźnienia w dostawie Towaru.

7. Jeżeli opóźnienie Nabywcy w odbiorze Towaru przekracza 14 dni, MADEJSKI ma prawo do według swojego wyboru do:(a) odstąpienia od Umowy z przyczyny dotyczących Nabywcy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu do odbioru Towaru, lub(b) dostarczenia Towaru na koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo Nabywcy, lub(c) pozostawienia Towaru w magazynie MADEJSKI, na koszt i ryzyko Nabywcy, za zapłatą na rzecz MADEJSKI wynagrodzenia w wysokości 0,5% ceny sprzedaży netto magazynowanego Towaru za każdy rozpoczęty dzień magazynowania, lub(d) jednostronnego sporządzenia protokół wydania Towaru Nabywcy, pozostawienia Towaru w magazynie MADEJSKI ze skutkami wskazanymi w lit. (c) powyżej, oraz wystawienia przez MADEJSKI faktury sprzedaży dla Nabywcy za tak dostarczony Towar, na co Nabywca wyraża zgodę. W tej sytuacji MADEJSKI ma prawo do żądania zapłaty ceny w terminie wskazanym na fakturze. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany na fakturze, a Nabywca nadal nie odebrał Towaru z magazynu MADEJSKI, MADEJSKI jest uprawniony do żądania zapłaty ceny łącznie z odsetkami oraz zatrzymania Towaru do czasu całkowitej zapłaty należności. Postanowienia te mają zastosowanie niezależnie od innych uprawnień MADEJSKI przewidzianych w OWS lub przepisach prawa.

8. Jeżeli po zawarciu Umowy MADEJSKI poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Nabywcy, który uprawnia do przyjęcia, że Nabywca nie dokona zapłaty ceny w terminie, MADEJSKI ma prawo powstrzymać się z wydaniem Towaru żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty całej ceny w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od Umowy odstąpić. Postanowienia pkt IV.7. stosuje się odpowiednio.

V. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

1. Podstawą do żądania przez MADEJSKI zapłaty ceny sprzedaży Towaru jest wystawiona przez MADEJSKI faktura VAT, w tym faktura w formie elektronicznej. Nabywca wyraża zgodę na wystawianie przez MADEJSKI faktury w formie elektronicznej, która będzie doręczana Nabywcy na email przez niego wskazany.

2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny sprzedaży Towaru w terminie określnym na fakturze VAT wystawionej przez MADEJSKI. Opóźnienie w zapłacie ceny uprawnia MADEJSKI do naliczenia i żądania zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3. Zapłata ceny sprzedaży Towaru następuje przelewem na rachunek bankowy MADEJSKI podany na fakturze VAT. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy MADEJSKI.

4. Złożenie reklamacji jakościowej nie zwalnia Nabywcy z obowiązku terminowej zapłaty ceny sprzedaży Towaru.5. Jeżeli Nabywca dokonuje zapłaty nie wskazując na poczet którego długu żąda zaliczenia zapłaty, MADEJSKI według swojego uznania zalicza zapłatę na poczet którekolwiek z długów lub na należności ubocznej.

6. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty zapłacone przez Nabywcę na poczet dostawy Towarów nie stanowią zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego chyba, że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

7. Jeżeli Nabywca opóźnia się z zapłatą należności na rzecz MADEJSKI, MADEJSKI ma prawo jednostronnie uzależnić wydanie Towaru od zapłaty należności, uzależnić realizację dalszych dostaw od zapłaty należności lub udzielenia przez Nabywcę zabezpieczenia zapłaty takich należności. W takiej sytuacji, MADEJSKI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane jednostronnym wstrzymaniem wykonywania Umów. Jeżeli opóźnienie w zapłacie ceny przekroczy 30 dni, MADEJSKI ma prawo do odstąpienia od zawartych i nie wykonanych lub częściowo wykonanych Umów oraz obciążenia Nabywcy kosztami związanymi z odstąpieniem od Umów.8. Nabywcy nie przysługuje wobec MADEJSKI prawo do złożenia jednostronnego oświadczenia o potrąceniu (kompensacie) wzajemnych wierzytelności.

VI. REKLAMACJE ILOŚCIOWE

1. Nabywca przy wydaniu Towaru ma obowiązek sprawdzenia ilości wydawanego Towaru, a wszelkie w tym zakresie zastrzeżenia i braki jest zobowiązany zgłosić firmie MADEJSKI pisemnie pod rygorem nieważności, odnotowując je na dokumencie potwierdzającym wydanie.2. Nabywca ma prawo do składania reklamacji ilościowych Towaru wyłącznie do momentu potwierdzenia wydania Towaru, pod rygorem utraty przez Nabywcę prawa do powołania się na wszelkie braki ilościowe w późniejszym terminie, w szczególności utraty prawa do żądania odszkodowania lub dokonania uzupełniającej dostawy Towaru. Jeżeli Nabywca nie zgłosi zastrzeżeń co do ilości wydanego mu Towaru do momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że Towar został mu wydany bez braków ilościowych.

VII. GWARANCJA JAKOŚCI

1. MADEJSKI na warunkach określonych w OWS, z wyłączeniem przepisów Kodeksu cywilnego, udziela Nabywcy gwarancji jakości na Towary dostarczone w ramach Umowy.

2. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania Towaru Nabywcy.

3. MADEJSKI ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wadę, która ujawniła się w okresie trwania gwarancji i o której Nabywca zawiadomił MADEJSKI w okresie gwarancji i nie później niż w terminie 7 dni od momentu ujawnienia wady, z uwzględnieniem postanowień pkt VII.4 poniżej. Brak powiadomienia przez Nabywcę o ujawnionej wadzie we wskazanym terminie skutkuje wygaśniecie uprawnień (roszczeń) z tytułu gwarancji.

4. Nabywca ma prawo do składania reklamacji jakościowych Towaru:

(a) w odniesieniu do oczywistych wad jakościowych Towaru, tj. wad widocznych gołym okiem i możliwych do zauważenia w momencie wydania Towaru – Nabywca ma prawo zgłosić je MADEJSKI pisemnie pod rygorem nieważności, odnotowując je na dokumencie potwierdzającym wydanie Towaru lub zgłaszając je do MADEJSKI w formie dokumentowej, nie później niż momencie wydania mu Towaru, pod rygorem utraty przez Nabywcę prawa do powołania się na te wady w późniejszym terminie oraz uznania, że MADEJSKI wydał Nabywcy Towar bez wad jakościowych, zgodnie z Umową;

(b) w odniesieniu do innych wad niż wymienione powyżej w lit. (a), Nabywca ma prawo zgłosić je MADEJSKI w terminie o którym mowa w VII.3., pod rygorem utraty przez Nabywcę prawa do powołania się na te wady w późniejszym terminie oraz uznania, że MADEJSKI wydał Nabywcy Towar bez wad jakościowych, zgodnie z Umową. Nabywca składa reklamacje jakościowe w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

5. Powiadomienie o wadzie winno zawierać stosowną dokumentację wykazującą wystąpienie wady.

6. W przypadku zgłoszenia wady Towaru, MADEJSKI w ramach gwarancji jest zobowiązany do naprawy Towaru albo wymiany Towaru na wolny od wad, przy czym wybór odpowiedniego świadczenia gwarancyjnego należy do MADEJSKI.

7. Sprzedający winien naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad, w terminie do 30 dni licząc od zgłoszenia wady przez Nabywcę, chyba że zachowanie tego terminu ze względu na zastosowaną technologię wykonania lub sposób naprawy jest niemożliwe. W takim przypadku zastrzeżony termin ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania okoliczności niezależnych od MADEJSKI.

8. Wykonanie uprawnień przysługujących Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji, w szczególności naprawa Towaru lub wymiana Towaru na nowy wolny od wad przez MADEJSKI, nie skutkuje przedłużeniem terminu gwarancji ani rozpoczęciem biegu terminu gwarancji na nowo.9. Z uwagi na udzielenie gwarancji jakości, MADEJSKI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.10. Każda modyfikacja lub przetworzenie Towaru przez Nabywcę nie podlega gwarancji jakości.

VIII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. MADEJSKI nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności za wszelkie opóźnienia w dostawie Towarów, jeśli przyczyną tego są okoliczności, które powstały na skutek czynników zewnętrznych, niezależnych od MADEJSKI, w szczególności takich jak: klęska żywiołowa, zamieszki wewnętrzne, pożar, powódź, epidemia, stan zagrożenia epidemicznego, ograniczenia kwarantanny, stan nadzwyczajny, eksplozja, poważna awaria lub przerwa w zakładzie produkującym Towar, strajk, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne bądź inne podobne okoliczności.

2. MADEJSKI winien poinformować Nabywcę o przyczynach, o których mowa w pkt VIII.1. chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie Towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.

3. MADEJSKI nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za utracone korzyści, szkody pośrednie oraz następcze Nabywcy.

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza MADEJSKI w każdym możliwym przypadku, za wszelką szkodę, niezależnie od przyczyny szkody, jest ograniczona do szkody rzeczywistej, prawidłowo udokumentowanej oraz do kwoty maksymalnej w wysokości zapłaconej przez Nabywcę ceny sprzedaży Towaru. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, odpowiedzialności za wszelkie wady Towaru, szkody spowodowane lub wynikłe z wady Towaru, opóźnienia za usunięcia wady Towaru lub opóźnienia w naprawieniu szkody. Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności MADEJSKI nie ma zastosowania w przypadkach szkody ostatecznie uznanej prawomocnym orzeczeniem sądowym jako wynikające już umyślnego działania MADEJSKI.

5. Za prawidłowość i kompletność danych i informacji zawartych w zamówieniu lub w innych dokumentach przekazanych MADEJSKI odpowiada wyłącznie Nabywca.6. MADEJSKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, które powstały szczególności w wyniku:

(a) używania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,

(b) nieprzestrzegania przepisów i regulacji dotyczących korzystania z Towaru,

(c) zmiany, naprawy lub jakiejkolwiek innej ingerencji w Towarze podjętej przez Nabywcę lub osobę trzecią bez zgody MADEJSKI,

(d) naturalnego zużycia w trakcie eksploatacji części zużywających się.

IX. DANE OSOBOWE

1. W celu zawarcia i wykonania Umowy, Strony mogą gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać informacje dostarczane przez drugą Stronę, które można powiązać z konkretnymi osobami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Zakres udostępnianych danych osobowych obejmuje dane osobowe pracowników danej Strony oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne do realizacji Umowy, w tym numery telefonów, faksów, adresy email oraz inne dane osobowe które są konieczne dla prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy, dla których dana Strona jest administratorem danych osobowych lub jest upoważniony do przekazania ich drugiej Stronie.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w odpowiednich przepisach prawa.

4. Zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności przez MADEJSKI są zamieszczone na stronie:http://b2b.pureinteractive.pl/dist/catalogs/Polityka_prywatnosci.pdf

X. POZOSTAŁE WARUNKI

1. Umowa podlega pod reżim prawa polskiego.

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla MADEJSKI.

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do OWS wymagają uprzedniej zgody MADEJSKI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS lub Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień OWS i Umowy.

5. Strony ustalają, że Każda ze Stron może podawać dane drugiej Strony w swoich materiałach i informacjach promocyjnych i marketingowych.

6. Jeżeli Strony inaczej nie postanowią, miejscem wykonania Umowy jest siedziba MADEJSKI.7. Nabywca nie może przenosić na osobę trzecią całości lub części swoich praw i obowiązków z tytułu Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody MADEJSKI.